0556780400, 0915857303 | tomiauto@centrum.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “Tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len “Reklamácie”)

“Predávajúci” je spoločnosť TOMI AUTO s r.o., Rastislavova 78, 040 01 Košice, IČO: 36208400, DIČ:2020048239, IČ DPH:  SK2020048239, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 12659/V. Kontakt: telefón 055/6780400, mobil: 0907901100, e-mail: info@tomiauto-eshop.sk.

“Kupujúci” je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Dľžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, t.j.:
– pre súkromnú potrebu kupujúceho v súlade s § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka trvá 24 mesiacov
– pre podnikateľskú činnosť kupujúceho v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu.

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru – roztrhnutý obal, deformácia obalu – je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom: info@tomiauto-eshop.sk,, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstraniteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté neodbornou montážou, neodborným uvedením tovaru do prevádzky, pri neodbornej manipulácii s tovarom, prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

 

Nájdete nás na FB

Novinky

úvod testovacej novinky

Najpredávanejšie

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami